TSC Issue Passed from Cabinet

TSC Issue Passed from Cabinet

नेपाल सरकारले दूरसंचार नियमावली नवौ संसोधन गरि घरायसी  इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुको  लागि TSC सम्बन्धि समस्या समाधान गरेको छ | दूरसञ्चार नवौ संशोधन नियमावली...